شماره حساب ها

نام بانک

شماره حساب

سامان اوراق بهادار

سامان  معاملات آتی اوراق

849-40-1234000-1

849-40-1234000-3

اقتصاد نوین

10621560001

پاسارگاد

207-11-24875-1

پارسیان شعبه بهشتی

1063-21-6735-9

ملی سیبا( شعبه بورس )

0105968712004

صادرات شعبه بورس کالا

0113867321009

تجارت شعبه بورس کالا

0104315577

ملت جام شعبه بورس

1764698334

 خاورمیانه شعبه مهستان

 1005-40-233459-1

دی شعبه حافظ

0100105964003