بانک ایران زمین
بانک ایران زمین

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۱۲۶۱۱۷۴۳۵۱

شماره شبا

IR490690012601100007435001

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۱۰۶۲۱۵۶۰۰۰۱

شماره شبا

IR970550010600200156000001

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک ملت جام شعبه بورس
بانک ملت جام شعبه بورس

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۱۷۶۴۶۹۸۳۳۴

شماره شبا

IR790120000000001764698334

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک ملی سیبا شعبه بورس
بانک ملی سیبا شعبه بورس

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۰۱۰۵۹۶۸۷۱۲۰۰۴

شماره شبا

IR680170000000105968712004

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک پاسارگاد شعبه بورس
بانک پاسارگاد شعبه بورس

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۲۰۷۱۱۲۴۸۷۵۱

شماره شبا

IR330570020701100024875001

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک پارسیان شعبه بهشتی
بانک پارسیان شعبه بهشتی

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۱۰۶۳۲۱۶۷۳۵۹

شماره شبا

IR520540106302100006735009

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک صادرات شعبه بورس کالا
بانک صادرات شعبه بورس کالا

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۰۱۱۳۸۶۷۳۲۱۰۰۹

شماره شبا

IR240190000000113867321009

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک سامان اوراق بهادار
بانک سامان اوراق بهادار

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۸۴۹۴۰۱۲۳۴۰۰۰۱

شماره شبا

IR530560084904001234000001

کپی شماره حساب کپی شماره شبا
بانک تجارت شعبه بورس کالا
بانک تجارت شعبه بورس کالا

شماره حساب به نام کارگزاری حافظ

۰۱۰۴۳۱۵۵۷۷

شماره شبا

IR680180000000000104315577

کپی شماره حساب کپی شماره شبا